Δικαιολογητικά απόκτησης άδειας

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση αδείας είναι:

  • Αίτηση
  • Βεβαίωση προϋπηρεσίας ( θεωρημένη απο τον Σύνδεσμο )
  • Τίτλος σπουδών ( εάν υπάρχει )
  • Παράβολο χαρτοσήμου στην εφορία 15 ευρώ
  • Φωτογραφίες πρόσφατες (2)
  • Υπ.Δήλωση του Ν.1599/86 μόνιμης κατοικίας
  • Παράβολο για τις εξετάσεις απο την Α.Τ.Ε
  • Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας
  • Φάκελο ντοσιέ με φτερά (απο βιβλιοπωλείο)

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται απο ΑΙΤΗΣΗ η οποία παρέχεται και συμπληρώνεται απο το Σύνδεσμο.

Απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών

ΑΡΘΡΑ & ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
     
8.1 ΑΔΕΙΑ ΒΟΗΘΟΥ  
8.1.1 ΙΕΚ (Λυκείου), ΤΕΛ,ΤΕΣ Με απόκτηση τίτλου χωρις εξετάσεις
8.1.2 ΙΕΚ (Γυμνασίου), Κ.Τ.Σ. Ν.580/70 500 ημερομίσθια + εξετάσεις
8.1.3 ΠΕΙΡΑΣ 3 χρόνια + εξετάσεις
     
8.2 ΑΔΕΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ Α  
8.2.1 Άδεια Βοηθού 750 ημερομίσθια (τα 500 στην ειδικότητα) ως βοηθός + εξετάσεις
8.2.2 ΙΕΚ (Λυκείου) 375 ημερομίσθια (τα 125 στην ειδικότητα)  + εξετάσεις
  ΤΕΛ 625 ημερομίσθια (τα 375 στην ειδικότητα)  + εξετάσεις
  ΤΕΣ 875 ημερομίσθια (τα 625 στην ειδικότητα)  + εξετάσεις
8.2.3 ΙΕΚ (Γυμνασίου), Κ.Τ.Σ Ν.580/70 1125 ημερομίσθια (τα 875 στην ειδικότητα)  + εξετάσεις
8.2.4 ΠΕΙΡΑΣ (περίπτωση α) 6 χρόνια(τα 5 στην ειδικότητα) + εξετάσεις
  ΠΕΙΡΑΣ (περίπτωση β) 5 χρόνια(τα 4 στην ειδικότητα) + σεμινάριο + εξετάσεις
8.3 Άδεια τεχνίτη Α 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας 100 ημερομίσθια σε άλλη (απαιτούμενη) ειδικότητα + εξετάσεις
     
8.4 ΑΔΕΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ Β  
8.4.1 Άδεια Τεχνίτη Α 750 ημερομίσθια στην ειδικότητα ως Τεχνίτης Α + εξετάσεις
8.4.2 ΙΕΚ (Λυκείου) 1125 ημερομίσθια (τα 875 στην ειδικότητα)  + εξετάσεις
  ΤΕΛ 1375 ημερομίσθια (τα 1125 στην ειδικότητα)  + εξετάσεις
  ΤΕΣ 1625 ημερομίσθια (τα 1375 στην ειδικότητα)  + εξετάσεις
8.4.3 ΙΕΚ (Γυμνασίου), Κ.Τ.Σ Ν.580/70 1875 ημερομίσθια (τα 1625 στην ειδικότητα)  + εξετάσεις
8.4.4 ΠΕΙΡΑΣ (περίπτωση α) 9 χρόνια(τα 8 στην ειδικότητα) + εξετάσεις
  ΠΕΙΡΑΣ (περίπτωση β) 8 χρόνια(τα 7 στην ειδικότητα) + σεμινάριο + εξετάσεις
8.5 Άδεια τεχνίτη Β 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας 100 ημερομίσθια σε άλλη (απαιτούμενη) ειδικότητα + εξετάσεις
     
8.6 ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ  
8.6.1 Άδεια Τεχνίτη Β 750 ημερομίσθια στην ειδικότητα ως Τεχνίτης Β + εξετάσεις
8.6.2 ΙΕΚ (Λυκείου) 1875 ημερομίσθια (τα 1625 στην ειδικότητα)  + εξετάσεις
  ΤΕΛ 2125 ημερομίσθια (τα 1875 στην ειδικότητα)  + εξετάσεις
  ΤΕΣ 2375 ημερομίσθια (τα 2125 στην ειδικότητα)  + εξετάσεις
8.6.3 ΙΕΚ (Γυμνασίου), Κ.Τ.Σ Ν.580/70 2625 ημερομίσθια (τα 2375 στην ειδικότητα)  + εξετάσεις
8.6.4 ΠΕΙΡΑΣ (περίπτωση α) 12 χρόνια(τα 11 στην ειδικότητα) + εξετάσεις
  ΠΕΙΡΑΣ (περίπτωση β) 11 χρόνια(τα 10 στην ειδικότητα) + σεμινάριο + εξετάσεις
     
8.9 ΑΔΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ  
  Άδεια Τεχνίτη Β ή Εγκ/τη σε άλλη ειδικότητα 75 ημερομίσθια σε καύσιμα αέρια + εξετάσεις ή σεμινάριο + εξετάσεις